Monitoring

Monitoring odnosno takozvano praćenja kredita je još jedna od naših usluga koje uspešno pružamo. A šta je to monitoring uopšte?
Posle momenta odobravanja kredita, banka ne vrši samo tehničke poslove oko naplate dospelih kreditnih rata i kamata nego i monitoring, odnosno praćenje svih kredita koji su u operativnoj funkciji.

Cilj ovog praćenja je da se sagleda kvalitet celokupnog zajmovnog plana,kao i da se prate tranšize svakog pojedinačnog zajma. Preko monitoring zajmova banka je u stanju da realno proceni kolike rezerve treba da formira u cilju pokrivanja gubitka po jednom delu zajmova odosno tranšize. Verujte nam da i najsigurnije banke imaju izvesne gubitke po zajmovima, ali je bitno da ti gubici ne pređu određenu odnosno projektovanu granicu tolerancije.

Ukoliko banka ne naplati kredit u roku od 90 dana po dospeću, smatra se da se radi o takozvanim problemskim zajmovima koji treba da budu otpisani.