Procene iz oblasti ekonomije

Nakon dugogodišnjeg rada u struci možemo se pohvaliti da naše preduzeće predstavlja tim koji okuplja visokoobrazovane eksperte i sudske veštake različitih stručnih profila, sa višegodišnjim iskustvom i bazom podataka koja čini veliki broj veštačenja i procena.

Formirani tim je u mogućnosti da u svakom trenutku odgovara na zahteve trzišta veoma brzo, stručno i kvalitetno. Brojni elaborati procena, reference na koje se pozivamo, izrađeni su direktno od strane veštaka građevinske, mašinske, poljoprivredne i ekonomske struke, koji danas predstavljaju sastavni deo tima zaposlenih u Modern building concept d.o.o.

Procene tržišnih vrednosti nepokretne i pokretne imovine je najčešći vid usluga namenjenih fičkim licima i privrednim subjektima sa ciljem uspostavljanja hipoteke / založnog prava kod poslovnih banaka a za svrhu kreditnog zaduženja.

Vršimo procene:

– Procena vrednosti kapitala
– Procena vrednosti imovine
– Konsultantske usluge u procesu restruktuiranja
– Ocena boniteta firmi
– Biznis planovi.

U našim elaboratima se primenjuju sve priznate metodologije u izradi izveštaja o proceni, u zavisnosti od samog predmeta procene. Sama forma procene se prilagođava zahtevima poslovnih banaka, odnosno njihovom sistemu rada radi lakše obrade podataka. Takođe smo spremni da izveštaje o procenma izrađujemo i u formi koja je propisana od strane Banke sa kojom uspostavimo poslovnu saradnju.

Naša poslovna politika se zaniva na brzom odazivu i odgovoru na zahtev klijenata, pri čemu smo u mogućnosti da na teritoriji cele Srbije obilazak lokacije na kojoj se pokretna i nepokretna imovima nalazi odgovorimo u roku od 24 časa.