O Nama

Privredno društvo Modern building concept d.o.o. osnovano je 2015. godine za potrebe obavljanja poslova iz oblasti procene vrednosti i veštačenja. Preduzeće angažuje stalne sudske veštake iz oblasti: građevinarstva, poljoprivrede, mašinske tehnike i ekonomije. Iskustvo stalno angažovanih i zaposlenih bazira se na dugogodišnjem radu i konsultantskim angažovanjima od preko 15 godina.

Modern building concept d.o.o. pruža sledeće usluge:

 1. Procene iz oblasti građevinarstva:
 2. Stambenih objekata,
 3. Poslovnih objekata,
 4. Industriskih objekata,
 5. Objekata male privrede,
 6. Skladišnih objekata,
 7. Gradskog građevinskog zemljišta.
 8. Procene iz oblasti poljoprivrede:
 9. Poljoprivrednog zemljišta,
 10. Zasada poljoprivrednih kultura i potencijalnih prinosa,
 11. Zasada voćnjaka i drugih dugogodišnjih zasada i potencijalnih prinosa.
 12. Procene iz oblasti mašinske tehnike:
 13. Industrijske mašine,
 14. Betonske i asfaltne baze,
 15. Opreme i postrojenja u silosima za skladištenje žitarica i drugih poljoprivrednih kultura,
 16. Sve vrste mehanizacije,
 17. Putničkih, teretnih i ostalih vozila.
 18. Procene iz oblasti ekonomije

Nakon dugogodišnjeg rada u struci možemo se pohvaliti da naše preduzeće predstavlja tim koji okuplja visokoobrazovane eksperte i sudske veštake različitih stručnih profila, sa višegodišnjim iskustvom i bazom podataka koja čini veliki broj veštačenja i procena. Formirani tim je u mogućnosti da u svakom trenutku odgovara na zahteve trzišta veoma brzo, stručno i kvalitetno. Brojni elaborati procena, reference na koje se pozivamo, izrađeni su direktno od strane veštaka građevinske, mašinske, poljoprivredne i ekonomske struke, koji danas predstavljaju sastavni deo tima zaposlenih u Modern building concept d.o.o.

Procene tržišnih vrednosti nepokretne i pokretne imovine je najčešći vid usluga namenjenih fičkim licima i privrednim subjektima sa ciljem uspostavljanja hipoteke / založnog prava kod poslovnih banaka a za svrhu kreditnog zaduženja.

U našim elaboratima se primenjuju sve priznate metodologije u izradi izveštaja o proceni, u zavisnosti od samog predmeta procene. Sama forma procene se prilagođava zahtevima poslovnih banaka, odnosno njihovom sistemu rada radi lakše obrade podataka. Takođe smo spremni da izveštaje o procenma izrađujemo i u formi koja je propisana od strane Banke sa kojom uspostavimo poslovnu saradnju.

Naša poslovna politika se zaniva na brzom odazivu i odgovoru na zahtev klijenata, pri čemu smo u mogućnosti da na teritoriji cele Srbije obilazak lokacije na kojoj se pokretna i nepokretna imovima nalazi odgovorimo u roku od 24 časa.